Premia dla Młodych Rolników

AAA2_mlodzi_rolnicy_2015

Stawiamy na młodych – ARiMR ogłasza termin przyjmowania wniosków o przyznanie premii z PROW 2014 – 2020 młodym rolnikom

Od 20 sierpnia do 2 września młodzi rolnicy mogą składać w biurach powiatowych ARiMR wnioski o przyznanie premii z PROW 2014 – 2020.

Od 20 sierpnia do 2 września 2015 r. będzie można składać wnioski o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Termin ten oraz zasady ubiegania się o takie premie podał do publicznej wiadomości Prezes ARiMR Andrzej Gross w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim oraz na portalu internetowym Agencji. Ogłoszenie naboru wniosków było możliwe dzięki wejściu w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie pomocy dla młodych rolników.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę, listem poleconym lub pocztą kurierską do kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa.

W ramach PROW 2014 – 2020 do rozdysponowania jest 718 mln euro.

Premie dla młodych rolników w nowym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 będą różnić się od tych ze „starego” PROW-u. Najważniejsza zmiana polega na tym, że wsparcie będzie przyznawane tylko tym wnioskodawcom, którzy już rozpoczęli urządzanie gospodarstwa rolnego i prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący rozpoczną po złożeniu wniosku o premię.

O premie może się starać osoba, która:

  • ma nie więcej niż 40 lat,
  • posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
  • po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący gospodarstwem, co oznacza, że do dnia złożenia wniosku nie prowadziła gospodarstwa rolnego jako kierujący,
  • stała się właścicielem  lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed jego złożeniem.

Młody rolnik ma też trzy lata na uzupełnienie kwalifikacji zawodowych (wykształcenia), liczone od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.

Inne wymagania dotyczą wielkości ekonomicznej gospodarstwa (SO), która nie może być mniejsza niż 13 tysięcy euro i nie większa niż 150 tysięcy euro.

Kolejny wymóg dotyczy powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie rolnym. Musi być ona co najmniej równa średniej krajowej, a w województwach o średniej niższej niż krajowa – średniej wojewódzkiej i nie większa niż 300 hektarów. Przy czym określony został wymóg, że przynajmniej 70% minimalnej wielkości stanowi przedmiot własności beneficjenta, użytkowania wieczystego lub dzierżawy z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (JST).

Pomoc nie może zostać przeznaczona na: chów drobiu (z wyjątkiem produkcji ekologicznej), prowadzenie plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne, prowadzenie niektórych działów specjalnych produkcji rolnej.

Ponadto beneficjent zobowiązany będzie do prowadzenia uproszczonej rachunkowości w gospodarstwie, a w wyniku realizacji biznesplanu wartość ekonomiczna gospodarstwa wzrośnie co najmniej o 10%.

Premia w wysokości 100 tys. złotych będzie wypłacana w dwóch ratach:

I – w wysokości 80% – po spełnieniu przez beneficjenta, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, warunków z zastrzeżeniem których została wydana ww. decyzja;

II – w wysokości 20% – po realizacji biznesplanu.

Premie dla młodych rolników – dokumenty aplikacyjne

Wiele osób zainteresowanych premiami dla młodych rolników, kieruje do ARiMR pytania czy jeżeli składali wnioski o dopłaty bezpośrednie, czy też ubiegali się o przyznanie pomocy z działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 lub mają zarejestrowane na siebie zwierzę gospodarskie, to czy mogą ubiegać się o przyznanie premii młodym rolnikom w tegorocznym naborze. Uprzejmie informujemy, że w wymienionych wyżej przypadkach taka osoba nie może otrzymać pomocy na samodzielne rozpoczęcie gospodarowania. Wynika to z tego, że złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie1, czy też inny rodzaj wsparcia rozdzielanego przez ARiMR z budżetu UE lub budżetu krajowego2 lub posiadanie zwierzęcia gospodarskiego3, a także prowadzenie specjalnego działu produkcji rolnej4 traktowane jest jak prowadzenie gospodarstwa jako kierujący, a to wyklucza możliwość skorzystanie z premii dla młodego rolnika.

 

Jest więcej czasu na złożenie wniosków o wypłatę pomocy

Jest więcej czasu na złożenie wniosków o wypłatę pomocy z działań inwestycyjnych PROW 2007 – 2013

Dzięki wydłużeniu terminu na złożenie wniosków o wypłatę dofinansowania, więcej przedsiębiorców zdąży zakończyć swoje inwestycje i będzie mogło otrzymać z ARiMR wsparcie.

Dzięki wydłużeniu terminu na złożenie wniosków o wypłatę dofinansowania, więcej przedsiębiorców zdąży zakończyć swoje inwestycje i będzie mogło otrzymać z ARiMR wsparcie.

Beneficjenci działań „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” finansowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, będą mieli więcej czasu na złożenie wniosków o wypłatę pomocy.

Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej

Dzięki znowelizowaniu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków przyznawani pomocy z działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”, które weszło w życie 16 czerwca, wnioski o płatność będzie można składać do 30 września 2015 roku. To oznacza, że  o trzy miesiące, został wydłużony termin na złożenie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosków o wypłatę pomocy w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Pierwotnie, przedsiębiorcy z sektora rolno-spożywczego, którzy podpisali z ARiMR umowy na dofinansowanie inwestycji z tego działania, musieli je wykonać, rozliczyć i złożyć w Agencji wnioski o płatność, najpóźniej do 30 czerwca. Aby skorzystać z tej możliwości, trzeba najpierw złożyć do 30 czerwca br. w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosek o zmianę umowy. Wówczas zostanie przygotowany aneks do umowy, w którym określone zostaną m.in. termin zakończenia inwestycji i złożenia wniosku o płatność, a także terminy na dokonanie ewentualnych zmian we wniosku.

Warto zwrócić uwagę na to, że wydłużenie czasu na realizację inwestycji z działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”, nie może spowodować przekroczenia terminu jaki ARiMR ma na rozliczenie unijnej pomocy. A cały budżet PROW 2007 – 2013 trzeba rozliczyć do końca 2015 r. Aby więc wywiązać się z tego obowiązku i nie zwracać do unijnego budżetu niewykorzystanych środków finansowych, konieczne stało się wprowadzenie pewnych zmian w umowach. I tak przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na podpisanie aneksów do umów wydłużających termin realizacji inwestycji, będą mieli tylko 7 dni na złożenie ewentualnych uzupełnień do wniosku o płatność. Nie będzie możliwe przedłużenie terminu na wykonanie przez wnioskodawcę jakichkolwiek czynności określonych w toku postępowania w sprawie wypłaty pomocy. Ponadto, beneficjenci muszą pamiętać o tym, aby złożyć wnioski o płatność w wyznaczonym terminie, ponieważ jego przekroczenie spowoduje, że wsparcie nie zostanie wypłacone. Przedsiębiorcy muszą też koniecznie dopilnować, aby wydłużony termin na realizację inwestycji, złożenie wniosku i wypłatę przez Agencję pomocy, był objęty gwarancją bankową. Jeżeli wcześniejsza gwarancja nie obejmuje tego okresu, należy go wydłużyć lub sporządzić nową gwarancję.

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Znowelizowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i zasad przyznawania pomocy z działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, które weszło w życie 18 czerwca br., również umożliwia wydłużenie terminu składania wniosków o wypłatę pomocy do 30 września, czyli o trzy miesiące dużej niż we wcześniej obowiązujących przepisach. Z tego udogodnienia mogą skorzystać ci mikroprzedsiębiorcy, którzy zawarli z ARiMR umowy o przyznaniu pomocy przed 18 czerwca 2015 r. Najpierw jedna muszą oni złożyć do 30 czerwca 2015 r. w oddziale regionalnym ARiMR wniosek o dokonanie zmiany w umowie. Podobnie jak w przypadku beneficjentów działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” wydłużeni terminu na złożenie wniosków o płatność spowoduje skrócenie do 7 dni terminu na dokonanie poprawek i uzupełnień w takich wnioskach. Aby poprawnie przygotować wniosek o płatność Agencja zachęca do korzystanie z interaktywnego formularza tego wniosku, który dostępny jest na portalu internetowym ARiMR.

Wydłużenie terminu na złożenie wniosków o wypłatę pomoc z tych dwóch działań zostało wprowadzone po to, aby umożliwić otrzymanie dofinansowania jak największej grupie beneficjentów. Zdarza się bowiem tak, że realizacja takich przedsięwzięć wymaga więcej czasu niż pierwotnie planowano, a to z kolei może prowadzić do nie dotrzymania terminu na złożenie wniosków o płatność. W takiej sytuacji Agencja nie mogła wypłacić dofinansowania, co z kolei mogło postawić przedsiębiorcę w bardzo trudnym położeniu. Dzięki możliwości wydłużenia terminu na złożenie wniosków o płatność do 30 września, inwestorzy będą mieli szansę na otrzymanie pomocy z ARiMR.

Dodatkowe pieniądze dla młodych rolników

Komitet Monitorujący PROW 2007 – 2013 zgodził się na przesunięcie dodatkowych pieniędzy na premie dla młodych rolników

Komitet Monitorujący PROW 2007 – 2013 zgodził się na przesunięcie dodatkowych 103,2 mln euro na premie dla młodych rolników.

Komitet Monitorujący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 zgodził na zwiększenie o 103,2 mln euro budżetu działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom”. Oznacza to, że premię może otrzymać jeszcze co najmniej 4,26 tys. młodych rolników, którzy złożyli wnioski o jej przyznanie w ubiegłym roku, lecz z powodu braków pieniędzy nie otrzymali wówczas wsparcia. W ten sposób pomoc na samodzielne rozpoczęcie prowadzenie gospodarstwa z budżetu PROW 2007 – 2013 otrzyma w sumie ponad 38 tys. młodych rolników. Wysokość premii dla jednego gospodarza wynosi  100 tys. zł.

– Dziękuję Państwu za podjęcie decyzji o przesunięciu tych pieniędzy. To dobra informacja dla wszystkich beneficjentów unijnych środków, którzy nie przekroczyli 40 roku życia. Celujemy w pełne, stuprocentowe wykorzystanie PROW 2007-2013 i na pewno nie będziemy musieli zgłaszać wniosku o wydłużenie terminu jego rozliczania, tak jak chcą tego niektóre państwa członkowskie UE – powiedział minister Marek Sawicki podczas dzisiejszych obrad Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 odbyło się pięć naborów wniosków o przyznanie wsparcia z działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom”. Zostały one przeprowadzone w: 2008, 2009, 2010, 2011 i 2014 roku.

Audytorzy Europejski Trybunał Obrachunkowy, którzy w okresie 30 stycznia – 10 lutego 2012 r. badali poprawność rozdzielania premii młodym rolnikom, pozytywnie ocenili realizację tego działania.

MRiRW oraz ARiMR przygotowują się teraz do wdrożenie wsparcia dla młodych rolników z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. Ogłoszenie naboru wniosków planowane jest w lipcu.  W działaniu tym szykują się spore zmiany. O premię będą mogli ubiegać się tylko ci młodzi rolnicy, którzy w dniu złożenia wniosku o pomoc nie prowadzili gospodarstwa rolnego.